Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล

สัมมนาวันที่
26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:00-16:00 น.
โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หัวข้อ Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง

 

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาโรคระบาดและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด หากองค์กรมีต้นทุนที่สูงจะส่งผลให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญและตระหนักในของการปรับปรุงต้นทุนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมุ่งค้นหาและลดความสูญเสียในกระบวนการการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพของ สินค้า บริการต้องไม่ลดลง เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร และมีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นแนวทางในการลดต้นทุนจำเป็นจะต้องใช้เทคนิค และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้

 

วัตถุประสงค์

  • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
  • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
  • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
  • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ

 

เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

Highlight:

  • ความสำคัญของการลดต้นทุน
  • แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แนวคิด Cost of quality ( ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ) และแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมลดต้นทุน

คุณณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิธีการสมัคร **แสดงผลผ่าน Google Chrome**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ ด้าน Productivity Improvement, การจัดทำระบบ 5ส, Process Improvement & Service Process Improvement, Standard Cost & Cost of Quality เป็นต้น


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition