วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564 เวลา 8:30-16:00 น.

การผลิตของโตโยต้ามีแนวคิดพื้นฐานในเรื่องงานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนำไปใช้ในสายงานการผลิตรถยนต์ของโตโยต้ามาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานและความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุง รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริง รวมถึงมีแนวคิดในการการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริงจนเกิดเป็นผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า ความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซนอย่างง่าย เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น – พนักงาน

– หัวหน้างาน

– ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร ทีมวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
– งานมาตรฐาน และ Muri ,Mura & Muda 7 ประการ
– ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role play)
– ดูงานสายการผลิตจริงที่โรงงานประกอบรถยนต์
– การใช้งานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบนสายการผลิตรถยนต์จริง
คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

วิธีการอบรม :  บรรยาย (Lecture)

ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์

(Role Play)

ดูกระบวนการผลิตหน้างาน

Site Visit Production Line

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

8.30 – 9.00

9.00 – 9.10

9.10 – 10.30

 

 

 

10.45 – 12.00

 

 

 

 

13.00 – 16.00

 

 

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

ธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

แนวคิดพื้นฐานการผลิตของ Toyota

– Just in Time & Jidoka

– ระบบผลัก

– ระบบดึง

– การไหลของคัมบัง

งานมาตรฐาน

การไคเซน

ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play)

– Take time                  – สต๊อกมาตรฐานในกระบวนการ

– ลำดับในการทำงาน        – 5S

Day 2  

9.00 – 12.00

 

 

 

 

13.00 – 13.40

13.40 – 15.20

 

15.20 – 15.30

15.30 – 16.00

 

ดูงานสายการผลิตจริงที่โรงงานประกอบรถยนต์

กระบวนการผลิตรถยนต์ แผนกเชื่อมตัวถัง แผนกประกอบรถยนต์

Just in Time & Jidoka ที่หน้างาน

การใช้งานมาตรฐานที่หน้างาน

การควบคุมการผลิตรายวัน

กิจกรรมกลุ่ม

– การฝึกค้นหา Muda & คิดวิธีไคเซน

– นำเสนอ

Post-Test

มอบใบประกาศนียบัตร

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ก่อน Vat7% รวม Vat7% ค่าธรรมเนียมรวมผู้เชี่ยวชาญและการเยี่ยมชม เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน
Member 12,000 12,840
Non-member 14,000 14,980

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาทและจันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน