Future Skills Development Program 2021 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Future Skills Development Program 2021 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต

วันที่อบรม
16, 29 กันยายน, 4, 22 ตุลาคม, 3 พฤศจิกายน, 13-14 ธันวาคม 2564

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 7 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2021

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่ การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์  นักบริหารทรัพยากรบุคคล IT  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

ตารางการอบรม

วันที่
หัวข้อ
สถานที่
13-14 ธ.ค. 64
Online Training
ผ่าน Zoom
16 ก.ย. 64
Online Training
ผ่าน Zoom
29 ก.ย. 64
Online Training
ผ่าน Zoom
4 ต.ค. 64
Online Training
ผ่าน Zoom
22 ต.ค. 64
 
Online Training
ผ่าน Zoom
3 พ.ย. 64
Online Training
ผ่าน Zoom

 

รายละเอียดหัวข้ออบรม

 1. หัวข้อ Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน วันที่ 2-3 กันยายน 2564

เนื้อหาวันแรก

 • Growth & Fixed Mindset
 • Creative Confident
 • เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
 • นิยาม Systematic Thinking
 • นิยาม Systems Thinking
 • ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
 • กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
 • การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect

 

เนื้อหาวันที่สอง

 • ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
 • ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
 • การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
 • การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
 • การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สรุป

 

 1. หัวข้อ Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
  วันที่ 16 กันยายน 2564

Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft Skills & Hard Skills) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 • ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต
 • ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Hard Skills การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation

 • ทิศทางและแนวทางปรับเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
 • แนะนำ Digital Technology ที่สำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ

 

 1. หัวข้อ Design Thinking for Your Work in New & Next normal วันที่ 29 กันยายน 2564
 • What is New & Next Normal
 • แนวคิด Design Thinking กับ Work Improvement
 • ฝึกปฏิบัติ 5 ขั้นตอนของ Design Thinking ตามแนวทางของ Design School ของ Stanford University
 • Empathize การสำรวจและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ในภาวะหลังวิกฤตฺโควิด
 • Define นำสิ่งที่ค้นพบจากขั้นตอนแรก มาหา Pain Points ที่เกิดขึ้นในภาวะหลังวิกฤตโควิด แล้วจึงนิยามทิศทางและเป้าหมายในการคิดใหม่ ทำใหม่
 • Ideate คิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์จากขั้นตอนที่สอง ด้วยการคิดนอกกรอบ ตามแนว Divergent Thinking แล้วจึงตามด้วยการคิดคร่อมกรอบ ตามแนว Convergent Thinking
 • Prototype การทำแบบจำลองของสิ่งที่ได้มาจากการคิดสร้างสรรค์
 • Test เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าไอเดียที่คิดใหม่ ทำใหม่ได้จริง ดีจริง คุ้มจริง เป็นประโยชน์จริง ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้จริง ก่อนลงทุนเสกลใหญ่ หรือระบุลงไปใน Work Procedure เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องรองรับกับในภาวะหลังวิกฤตโควิดต่อไป
 • สรุป และ ถามตอบ

 

 1. หัวข้อ Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • สรุป และถาม ตอบ

 

 1. หัวข้อ Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
 • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
 • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
 • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

 

 1. หัวข้อ Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
  • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
  • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
  • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
  • เทคนิคการสัมภาษณ์
  • เทคนิคการสังเกต
  • Workshop
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจงประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
  • เทคนิค Distinction and Change
  • เทคนิค Mutually and Collectively Exclusive
  • เทคนิค Mind mapping
  • เทคนิค Affinity Diagram
  • Workshop
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
  • เทคนิค Cause and Effect diagram
  • เทคนิค Why-Why Analysis
  • เทคนิค MADLIB
  • Workshop
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข
  • Workshop

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
Line : เพิ่มเพื่อน

 


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider