วันที่ 23 เมษายน 2564 - 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2021

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่ การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์  นักบริหารทรัพยากรบุคคล IT  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

ตารางการอบรม

วันที่
หัวข้อ
สถานที่
ค่าธรรมเนียมก่อน VAT
Online ราคาต่อ 2 ท่าน
23 เม.ย. 64
Online Training
ผ่าน Zoom
สมาชิก 3,900 บาท
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท
29 เม.ย. 64
Online Training
ผ่าน Zoom
สมาชิก 3,900 บาท
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท

 

วันที่
หัวข้อ
สถานที่
ค่าธรรมเนียมก่อน VAT
ราคาต่อ 1 ท่าน
1-2 มิ.ย. 64
โรงแรม
อมารี วอเตอร์เกท
สมาชิก 7,800 บาท
บุคคลทั่วไป 8,400 บาท
15 มิ.ย. 64
โรงแรม
อมารี วอเตอร์เกท
สมาชิก 3,900 บาท
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท
25 มิ.ย. 64
โรงแรมในกรุงเทพฯ
สมาชิก 3,900 บาท
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท
7 ก.ค. 64
 
โรงแรมในกรุงเทพฯ
สมาชิก 3,900 บาท
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท

 

รายละเอียดหัวข้ออบรม

 1. หัวข้อ Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft Skills & Hard Skills) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 • ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต
 • ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Hard Skills การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 

ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation

 • ทิศทางและแนวทางปรับเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
 • แนะนำ Digital Technology ที่สำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ

 

 1. หัวข้อ Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
 • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
 • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

 

 1. หัวข้อ Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน วันที่ 23 เมษายน 2564
 • ฝึกการแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ และสร้างความประทับใจแรก
 • การสื่อสารเพื่อให้ได้ใจคน และเป็นพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ
 • สไตล์การสื่อสาร 4 แบบ (DISC/The Colour)
 • รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของคนแต่ละประเภท
 • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจฃ
 • การวางแผนกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ
 • นำเสนอกรณีศึกษาและรับฟีดแบค
 • กำหนดแผนพัฒนาตนเอง

 

 1. หัวข้อ Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์ วันที่ 29 เมษายน 2564
 • รูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนของการคิดเชิงวิเคราะห์
 • แนวทางการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็นหรือปัญหาให้กระจ่าง
 • การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
 • การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
 • Workshop การประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
  • การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W1H
  • การตั้งคำถามเชิงจัดลำดับความสำคัญ
  • การตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบ
  • การกลั่นกรองข้อมูล แจกแจงองค์ประกอบ และวิธีจัดการองค์ประกอบ

 

 1. หัวข้อ Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564

เนื้อหาวันแรก

 • Growth & Fixed Mindset
 • Creative Confident
 • เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
 • นิยาม Systematic Thinking
 • นิยาม Systems Thinking
 • ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
 • กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
 • การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect


เนื้อหาวันที่สอง

 • ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
 • ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
 • การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
 • การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
 • การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สรุป

 

 1. หัวข้อ Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • สรุป และถาม ตอบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด