โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์

วันที่อบรม
3 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสรุปในผลลัพธ์ที่เห็น! นักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนต้องมีทักษะในการหาข้อเท็จจริง  เพื่อเข้าใจสาเหตุที่เกิด ผลกระทบที่จะตามมาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็นที่สนใจ หรือปมปัญหาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบควรมีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และให้ผู้อบรมสามารถพิจารณาแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking Practice & Workshop) เพื่อให้ผู้อบรมได้แสดงศักยภาพในการคิดออกมาได้อย่างเต็มกำลัง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจ และเรียนรู้ถึงการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตีความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ การสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 • เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ระดับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร จากฝ่ายงานต่าง ๆ

 

บรรยายโดย : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาแนะนำและวิทยากรด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ประวัติการทำงาน 

ผู้เชี่ยวชาญ สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Senior Associate บริษัท เคปเนอร์-ทรีโก ประเทศไทย, Specialist Engineer บริษัท คาร์ดิแนลเฮล์ล ประเทศไทย, ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท แอนเซล ประเทศไทย

 

 เนื้อหา

 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
  • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
  • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
  • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
  • เทคนิคการสัมภาษณ์
  • เทคนิคการสังเกต
  • Workshop
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจงประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
  • เทคนิค Distinction and Change
  • เทคนิค Mutually and Collectively Exclusive
  • เทคนิค Mind mapping
  • เทคนิค Affinity Diagram
  • Workshop
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
  • เทคนิค Cause and Effect diagram
  • เทคนิค Why-Why Analysis
  • เทคนิค MADLIB
  • Workshop
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข
  • Workshop

 

Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน  (อบรมผ่าน Zoom) 

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)
สมาชิก 3,900 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 4,200 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
Line : เพิ่มเพื่อน
วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider