วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

TQA, สัมมนา TQA, TQA winner Conference

การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้
Thailand Quality Award 2020 Winner Conference
Journeys to the Pride of World-Class Excellence
วันพุธที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564   โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)          รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ารับรางวัล โดยสามารถนำประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

 

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี2020 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้  โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลทั้งหมดดังนี้

 

 1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่
  ธนาคารออมสิน
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่
  (Thailand Quality Class Plus: Innovation)
  กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ได้แก่
  (Thailand Quality Class Plus: Operation)
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน 5 องค์กร ได้แก่
  1. กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  4. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 (ร่าง) กำหนดการ

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

09.00 – 09.30
Opening Remarks
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.30 – 10.30
การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ธนาคารออมสิน
10.30 – 11.15
Experience Sharing from Baldrige Award 2020
MESA <To be confirmed>
11.15 – 11.45
Wrap up
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.45 – 13.30
การจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13.30 – 14.15
การทำประโยชน์ให้สังคมสู่ความสำเร็จด้านการตลาด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
14.15 – 14.30
Wrap up
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
14.30 – 15.15
การจัดทำกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.15 – 16.00
Driving Innovation and digitalization Excellence
Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) <To be confirmed>
SG Innovation Excellence Award 2019
16.00 – 16.30
Wrap up
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

09.00 – 09.30
National Performance Excellence
ผศ.ดร.อธิศานต์  วายุภาพ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.30 – 10.15
Experience Sharing from Baldrige Award 2020
Wellstar Paulding Hospital <To be confirmed>
10.15 – 10.30
Wrap up
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.30 – 11.30
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง
ธนาคารออมสิน
11.30 – 12.15
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นผู้นำและองค์กรสมรรถนะสูง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13.15 – 14.00
การรับฟังเสียงของลูกค้าสู่การปรับปรุงกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00 – 14.30
Wrap up
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
14.30 – 15.15
การสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์สู่ผลลัพธ์ที่ดีด้านลูกค้า
กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15.15 – 16.00
การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
16.00 – 16.45
Driving the Customer Experience to Achieve Customer-Centric Excellence
National Express <To be confirmed>
The UK Excellence Award 2019
16.45 – 17.15
Wrap up
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

09.00 – 10.00
Future Trend for Business
Keynote Speaker
10.00 – 11.00
Passion for Excellence
กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู <To be confirmed>
TQA Winner 2019
11.00 – 11.45
มุ่งเน้นการปฏิบัติการสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11.45 – 12.15
Wrap up
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
13.15 – 14.00
การเชื่อมโยงระบบงานสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00 – 15.00
Global Leadership in Academic Excellence
Hwa Chong Institution (HCI) <To be confirmed>
2016 Singapore Quality Award with Special Commendation Winner
15.00 – 15.30
Wrap up
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Hybrid Conference สำหรับ 3 วัน

รูปแบบ สถานะ ราคาปกติ
ราคาพิเศษ 
เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564 เท่านั้น
Physical
Conference
สมาชิก
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ *
13,000*** / ท่าน
(ราคารวม Vat = 13,910 บาท)
11,000*** / ท่าน
(ราคารวม Vat = 11,770 บาท)
บุคคลทั่วไป
15,000*** / ท่าน
(ราคารวม Vat = 16,050 บาท)
13,000*** / ท่าน
(ราคารวม Vat = 13,910 บาท)
Online
Conference
ราคาพิเศษ 7,900 บาท / ท่าน
(ราคารวม Vat = 8,453 บาท)
สมัคร 10 ท่าน ฟรีท่านที่ 11 !!
*สมัครสมาชิกสถาบันได้ฟรีที่ https://www.ftpi.or.th/member
**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
***ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th หรือ
  Fax 0-2619-8070

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 433 435  (สุภารัตน์,ชุติมา,ผ่องอำไพ)
หรือ 095-252-0693 สุภารัตน์, 089-444-3559 ชุติมา
E-mail : publicseminar@ftpi.or.th
Website : www.ftpi.or.th
Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด