SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New

วันที่อบรม
14 - 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน มากมาย หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการ (DESIRED STATE) สร้าง กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จนี้ได้ใช้แนวทางที่สถาบันได้พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรชั้นนำระดับสากลจนประสบความสำเร็จ   ภายใต้กรอบการจัดการที่ชื่อว่า FTPI CHANGE MANAGEMENT MODELประกอบด้วย   หัวข้อหลัก 6 ข้อ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล รวมทั้งการใช้  Objective & Key Results หรือ OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด (10 X)

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน​และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและอยู่รอดต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ​
 2. เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานต่อไป​
 3. เพื่อทราบถึงการกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกลไกการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ
 4. เพื่อทราบถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ (Workshop)​   

วิทยากร : คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  ดร.วสิษฐ์  พรหมบุตร วิทยากรและที่ปรึกษา OKR

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น​
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน ด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล ​
 • ผู้สนใจทั่วไป​

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 อบรมผ่าน Zoom

รุ่น 2 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 อบรมผ่าน Zoom

รุ่น 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมายและแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ​
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ : FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL
 • ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำ ROADMAP เพื่อการปรับปรุง

 

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การเปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้ด้วย OKRs
 • ถอดรหัส OKRs เชิงกลยุทธ์ (Strategic OKRs) ​
 • OKRs Vs. KPIs
 • ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ
 • เทคนิคการเปลี่ยน KPIs เป็น OKRs
 • เทคนิคการกำหนด OKRs ที่สร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด (10 X)
 • กรณีศึกษาการใช้ OKRs สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกขององค์กรในภาวะวิกฤติ COVID-19
 • ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ OKRs ไปใช้

เลื่อนอบรมเป็นรุ่นถัดไป https://www.ftpi.or.th/event/48739

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตรLatest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition