SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New

วันที่อบรม
1 - 2 ธันวาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน มากมาย หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการ (DESIRED STATE) สร้าง กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จนี้ได้ใช้แนวทางที่สถาบันได้พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรชั้นนำระดับสากลจนประสบความสำเร็จ   ภายใต้กรอบการจัดการที่ชื่อว่า FTPI CHANGE MANAGEMENT MODELประกอบด้วย   หัวข้อหลัก 6 ข้อ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล รวมทั้งการใช้  Objective & Key Results หรือ OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด (10 X)

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน​และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและอยู่รอดต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ​
 2. เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานต่อไป​
 3. เพื่อทราบถึงการกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกลไกการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ
 4. เพื่อทราบถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ (Workshop)​   

วิทยากร : คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  ดร.วสิษฐ์  พรหมบุตร วิทยากรและที่ปรึกษา OKR

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น​
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน ด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล ​
 • ผู้สนใจทั่วไป​

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมายและแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ​
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ : FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL
 • ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำ ROADMAP เพื่อการปรับปรุง

 

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การเปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้ด้วย OKRs
 • ถอดรหัส OKRs เชิงกลยุทธ์ (Strategic OKRs) ​
 • OKRs Vs. KPIs
 • ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ
 • เทคนิคการเปลี่ยน KPIs เป็น OKRs
 • เทคนิคการกำหนด OKRs ที่สร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด (10 X)
 • กรณีศึกษาการใช้ OKRs สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกขององค์กรในภาวะวิกฤติ COVID-19
 • ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ OKRs ไปใช้
วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตรLatest Course


Latest Articles