วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น.
  • This event has passed.
Productivity Trend Talk
หัวข้อ “PDPA – A HR Perspective”
11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

 

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การบังคับใช้ PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 อย่างเต็มรูปแบบในกลางปีนี้ เราจึงเห็นความตื่นตัวในหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง หรือ B2C  แต่ถ้าพูดถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ใช้กันอยู่ในองค์กรก็ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น “ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน” ก็อยู่ในการบังคับใช้ของกฎหมายนี้ด้วย

 

จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งผลิตและบริการ ก็ย่อมเกี่ยวข้องกับ PDPA อย่างแน่นอน โดยเฉพาะส่วนงาน HR ที่มีข้อมูลของพนักงานทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ต้องกำหนดให้มีมาตรการการจัดการข้อมูลทั้งของพนักงาน ผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งผู้ที่มาสมัครงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการถูกร้องเรียน

 

PDPA จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ต้องรู้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมาตรการที่เหมาะสม ใส่ใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและองค์กร

 

วัตถุประสงค์

  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ในงาน HR
  • HR Privacy Policy
  • แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของพนักงาน
  • แนวทางการบริหารจัดการ “ข้อมูลอ่อนไหว”
  • การเก็บรักษา ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
  • การให้ความรู้แนวปฏิบัติขององค์กรแก่พนักงาน

 

เหมาะสำหรับ

  • ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน HR ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเจ้าของธุรกิจที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
  • บุคคลทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูล และผู้สนใจ

 

วิทยากร : คุณบุญญดา อู่ไพบูรณ์
Human Resource Section Head, FTPI PDPA Inhouse Specialist
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

รูปแบบการอบรม : อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

 

ค่าธรรมเนียม

 

1 คน Promotion 
สมาชิก 700.- สมัคร 2 คนขึ้นไป คนละ 500 บาท
บุคคลทั่วไป 900.-
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)