วันที่ 9-10 , 30-31 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 - 16:00 น.

ระยะเวลาอบรม 4 วัน

Module 1 อบรมวันที่ 9-10 มีนาคม 2564
Module 2 อบรมวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

ในศตวรรษที่ 21 จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่มากก็น้อย ดังนั้น การบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ซึ่งองค์กรต้องตระหนักเพื่อความอยู่รอด คือ ลูกค้า องค์กรจึงต้องมีวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice Of Customer : VOC)  เพื่อให้ทราบความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า นำมาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อหาแนวทางสร้างความผูกพันกับองค์กร (Customer Engagement) เช่น การปรับปรุงกระบวนงาน การทำ CRM CEM หรือ Experience Co-Creation เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น นอกจากเสียงลูกค้าอดีต และเสียงลูกค้าปัจจุบันแล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงเสียงของลูกค้าอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด้วย

องค์กรจึงต้องมีวิธีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่   และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้าอนาคต และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยวิเคราะห์จากบริบทภายนอกที่มีผลกระทบ เพื่อมากำหนดกรอบแนวทางการจัดการ (Foresight Framework) และจำลองสถานการณ์ ที่ทำให้ทราบโอกาส และอุปสรรคการดำเนินงานขององค์กรอนาคต  และมาทวนสอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าอนาคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจซึ่งประกอบด้วย Who , What,  How ของธุรกิจองค์กรในอนาคต อันจะส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้ จะทำให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมไปถึงการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมกลยุทธ์ ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์
1. แนวทางการรับฟังเสียงลูกค้าทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต
2. เทคนิค วิธีการ แนวทางการวิเคราะห์ VOC และเครื่องมือด้าน CRM,CEM, Experience Co- Creation เพื่อให้เกิดความผูกพัน (Customer Engagement)
3. เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
4. หลักการการสร้างโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
5. แนวทางการวิเคราะห์โอกาสธุรกิจอนาคต
6. แนวทางการสร้าง Business Model Innovation

 

AGENDA

Module
01
9-10 มี.ค. 2564
รู้
Voice of Customer  to Customer Engagement
ต้องรู้จักลูกค้า ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต  และสร้างความผูกพัน
 • แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
 • ความสำคัญ ความหมายของ VOC
 • แนวคิดด้านลูกค้า และความต้องการของลูกค้า
 • ขั้นตอนการหา VOC
 • Workshop การหา VOC
 • การวิเคราะห์ VOC สู่การสร้าง Customer Engagement
 • เครื่องมือ CRM , CEM , Experience Co-Creation
 • Workshop การสร้าง Customer Engagement Plan
วิทยากร 
คุณพัชรีพร  คุณาวุฒิ 
คุณณัฐพล เอกไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สถานที่อบรม
Online Training
Module
02
30-31 มี.ค. 2564
รุก
รับ
Reinvent Business Model
หาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 • แนวคิดโมเดลธุรกิจองค์กรจากมุมมองของลูกค้า
 • สร้างโมเดลธุรกิจ ด้วยการกำหนด Who, What, How
 • Workshop การสร้างโมเดลธุรกิจ
 • วิเคราะห์โอกาสธุรกิจอนาคต
 • กำหนดประเด็นกลยุทธ์ธุรกิจ
 • นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Innovation Model)
 • Workshop นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม 
ส่วนบริการฝึกอบรม
โทรศัพท์ 081-926-9287 (นิรันดร์)
โทรสาร 02-619-8098
Line : @FTPI

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก ราคา
ราคารวม
Vat 7%
Promotion
ราคาต่อ 2 ท่าน
Member
16,000
17,120
17,120
Non-Member
17,200
18,404
18,404

DOWNLOAD >> รายละเอียด