SPF-04 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SPF-04 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)

วันที่อบรม
25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในทุกด้านทั้งระดับโลกและระดับประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าและคนในสังคม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กฏระเบียบและนโยบายทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  โดยเฉพาะเรื่อง Disruptive Technology เช่น The internet of things, Advance Robotic, Cloud Technology, Mobile internet เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ทุกองค์กรต้องเผชิญความท้าทายด้านต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน ต้องคิดบริหาร ปรับตัวและต้องมีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Foresight ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต องค์กรใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลความสามารถในการแข่งขันลดลงหรือเลวร้ายที่สุดก็คือการล่มสลาย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดและการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อทราบแนวทางการวางแผนกลยุทธ์โดย Foresight เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในอนาคต
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

 

ผลที่คาดว่าได้

 • ความเข้าใจใน Foresight Management เพื่อทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์และกำหนด Driving Force ที่มีผลกระทบต่อต่อองค์กร
 • ความเข้าใจและสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่สอดคล้องกับ Driving Force และแนวโน้มในอนาคตของ Driving Force ดังกล่าว
 • สามารถระดมสมองและกำหนด Strategic Options ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนในอนาคต
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Foresight

 

วิธีการฝึกอบรม

 • โปรแกรม zoom

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารองค์กรที่นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และต้องการยกระดับพัฒนาการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • นักวางแผนกลยุทธ์หรือ Futurist ขององค์กร
 • ผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ

 

วิทยากร

 • คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ (ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

 

ระยะเวลา1 วัน  

  รุ่น 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

หัวข้อ

09.00-16.00 น. 

 • Executive Concept: Foresight management
 • Environmental Scanning
 • Identify driving force
 • Strategic Thinking: future event and Implication
 • Strategic thinking to identify strategic opportunity and enterprise risk
 • Strategic Thinking: Identify strategic options
 • Strategic decision making to define preferred future
 • Strategic Planning / Strategic Challenge
 • Strategic Objectives

 

ค่าธรรมเนียม
ราคาก่อนVat 7%
ราคารวมVat 7%
Member
3,900
4,173
NonMember
4,200
4,494
Online Training : ราคา / 2 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม
คุณธนศักดิ์ : แผนกบริการฝึกอบรม
Tel: 081-054-7300
Line: @FTPI
Email: tanasak@ftpi.or.th

 

การชำระค่าธรรมเนียม
โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 210-0-508619
ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ ส่งมาที่ E-mail: training@ftpi.or.th,
ID Line: public.ftpi หรือ Fax 02-619-8098
สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วิทยากร

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ , กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award(TQA) , Public Sector Management Quality Award(PMQA) , State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)


Latest Course


Latest Articles