Total Productive Maintenance in Industry 4.0 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Total Productive Maintenance in Industry 4.0

สัมมนาวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9:00-12:00 น.
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • This event has passed.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอเชิญร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต
หัวข้อ “Total Productive Maintenance in Industry 4.0
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง MR211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภายในงาน METALEX 2020

 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การใช้เครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุดถือเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือ การสูญเสียเวลาการผลิต และการผลิตชิ้นงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด ดังนั้น การวางระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม หรือ Total Productive Maintenance: TPM ที่เน้นการบูรณาการความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต  รวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยยกระดับกระบวนการต่างๆ ในองค์กร จะสามารถสนับสนุนให้เครื่องจักรนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพ ปริมาณ ตรงความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้อุตสาหกรรมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Industry อย่างเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
  • ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
  • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
  • ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ
  • และผู้สนใจทั่วไป

  
     
กำหนดการ
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-11.45
  • ระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม: Total Productive Maintenance
  • การคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร: OEE Concept
  • เทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0
  • บูรณาการระบบTPM กับ เทคโนโลยี 4.0
11.45-12.00 Q & A

 

สมัครเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
**แสดงผลผ่าน Google Chrome**
กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วันทำการ

เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)

————เต็มแล้ว————

วิทยากร

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น


Latest Course


Latest Articles