วันที่ 24 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 - 11:30 น.
 • This event has passed.
LIVERemote Event and Online Seminar: People, Process, Technology
Covid-19 and Recovery: How Company should Respond
ครั้งที่ 1 ด้าน People 
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.
ครั้งที่ 2 ด้าน Process
4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.
ครั้งที่ 3 ด้าน Technology
19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม LIVE Remote Event and  Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 3 ด้าน People, Process, Technology: PPT ผ่านแพลตฟอร์ม Online เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาและฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤติ Covid-19

Highlights!!
 • LIVE Remote Event and Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Online
 • ร่วมสัมผัสความสำเร็จ 3 ด้าน (People, Process, Technology: PPT)
  จากตัวแทนผู้ประกอบการ 3 จังหวัด
 • Anywhere Anytime Learning

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ
ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​
และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

 

กำหนดการ

ครั้งที่ 1: ด้าน People
24 กรกฎาคม 2563
10.00-11.10
– Introduction การขับเคลื่อนองค์กร: ด้าน People
– แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้านบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
– การสร้างความสมดุลระหว่าง “Motivation” กับผลสัมฤทธิ์ของงาน
– ผลกระทบกับการรับมือ Covid-19
 
โดย  คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล
       ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต
       บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
 
ดำเนินการเสวนาโดย คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์
                          วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
                          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
– Q & A
ครั้งที่ 2: ด้าน Process
4 สิงหาคม 2563
10.00-11.10
– Introduction การขับเคลื่อนองค์กร: ด้าน Process
– Lean กับการขับเคลื่อนธุรกิจให้รอดและเติบโตหลัง Covid-19
– เรียนรู้ “จุดอ่อน” สร้าง “Guideline” รับมือวิกฤตในอนาคต
 
โดย  คุณสุนทร สุวรรณเจตต์
       ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายการผลิตและวิศวกรรม)
       บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน) 
     
ดำเนินการเสวนาโดย คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
                          วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
                          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
– Q & A
ครั้งที่ 3: ด้าน Technology
19 สิงหาคม 2563
10.00-11.10
– Introduction การขับเคลื่อนองค์กร: ด้าน Technology
– เทคโนโลยีกับการเพิ่มผลิตภาพ
– ความสมดุลระหว่าง เทคโนโลยี บุคลากร กลยุทธ์ และขีดความสามารถขององค์กร
– ผลกระทบกับการรับมือ Covid-19
 
โดย  คุณจารุวัตร  ไตรถวิล 
       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
       บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

 

ดำเนินการเสวนาโดย  คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ
                           นักวิชาการเพิ่มผลผลิต
                           สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
Q & A

 

ทีมวิทยากร

ครั้งที่ 1: วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ครั้งที่ 2: วันที่ 4 สิงหาคม 2563
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ครั้งที่ 3: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ
นักวิชาการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ค่าธรรมเนียม

สมาชิกสถาบัน บุคคลทั่วไป
Promotion พิเศษ
สมัคร 4 คน ฟรี คนที่ 5
1,500 บาท / 3 ครั้ง 2700 บาท / 3 ครั้ง 6,000 บาท / 3 ครั้ง
*ราคา รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
***สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน
 1. สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ https://www.ftpi.or.th/services/seminar 
  **แสดงผลผ่าน Google Chrome**
 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute
 3. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
  ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th
  หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

หมายเหตุ:
กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)