Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6

วันที่อบรม
2 กรกฎาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2564

โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 75,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 80,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 458Latest Course


Latest Articles