MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7

วันที่อบรม
4 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563
เวลา 9:00-17:00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารนานา

ระยะเวลาอบรม : 32 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 22,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 455Latest Course


Latest Articles