วันที่ 9 - 10 เมษายน 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

ENABLER 1 CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP
In-sight and In-depth Corporate Governance and Leadership for Future Success and Sustainable Development

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรใน 8 ประเด็นสำคัญ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นเครื่องมือการจัดการระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่มทั้งในเวลาและนอกเวลา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร วันที่ 9-10 เมษายน 2563 Mem 8,000 บาท

Non-mem 8,500 บาท

หัวข้อการฝึกอบรม

ระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร 8 ประเด็น คือ

 1. การกำหนดนโยบายที่เป็นธรรม
 2. การจัดการ CSR In Process
 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 4. การบริหารของคณะกรรมการ
 5. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมเภายใน
 6. การจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 7. การกำหนดนโยบายที่สร้างความยั่งยืน
 8. การติดตามผลการดำเนินงานองค์กร

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-10.30 น.           หลักการของระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร 8 ประเด็น

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           หลักการของระบบธรรมาภิบาลและการนำองค์กร 8 ประเด็น(ต่อ)

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 1 : หลักการนำองค์กร 3D (Direct Deploy Develop)

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 1 : หลักการนำองค์กร 3D (Direct Deploy Develop) (ต่อ)

15.45-16.00 น.           สรุป

 

วันที่สอง

09.00-10.30 น.           เครื่องมือ 2 : CRS In Process

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 3 : Sustainable Policy

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 4 : Ethic Organization

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 5 : M&E (Monitoring / Evaluation)

15.45-16.00 น.           สรุป

 

วิทยากร

นายศุภชัย เมืองรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (MBNQA/TQA) เกณฑ์การศึกษาระดับอุดมศึกษา (EdPex) เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน, การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM), การวางแผนการผลิต, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การจัดการสายโซ่คุณค่า (Value Chain/SIPOC Model), การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Work System & Work Process Management

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่ปรึกษาด้าน  Excellence Framework : TQA SEPA PMQA, Advance / Strategic Planning, Balanced Scorecard, KPI, Action Plan, Organizational Assessment and Improvement, Integrated Management System, Change  Management  and Cross Functional Alignment for Problem Solution