วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00-16:30 น.

เลื่อนการอบรมเป็น รุ่น 7 วันที่ 4-5, 18, 25 ส.ค. และ 4 ก.ย.63

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/36423/ 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร