วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

HR Dashboard เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานผลงานในอดีต ให้เป็นการแสดงข้อมูลด้วยภาพทั้งหมดแบบ Visualize ด้วยกราฟต่างๆ เฉพาะข้อมูลที่สำคัญ ในหน้าจอเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วในการพิจารณาและตัดสินใจ

หลักสูตรนี้จึงช่วย HR ให้มีทักษะในการเลือกข้อมูล การออกแบบ Visualize นำเสนอกราฟมุมองต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ HR เข้าใจและเห็นความสำคัญ Dashboard ในการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • เพื่อฝึกทักษะการสร้าง Dashboard สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้เข้าใจง่ายขึ้น
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการสร้าง Dashboard
 • ยกระดับทักษะการบริหารข้อมูลให้เป็น HR Professional ยิ่งขึ้น

 

วิธีการฝึกอบรม

 • เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ; เน้นการปฏิบัติจริงจากกรณีศึกษา Workshop การบรรยาย การแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมแจกไฟล์ Excel Dashboard เพื่อทดลองปฏิบัติตลอดหลักสูตร เน้นนำไปใช้ได้จริง
 • ขอให้ผู้ฝึกอบรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนรู้จากการทำ Workshop

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงาน
 • พนักงานทั่วไป, พนักงานฝ่ายสถิติหรือฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร

 

วิทยากร

 • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน HRM & HRD ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณบุญญดา อู่ไพบูรณ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • แนวคิดการออกแบบ Dashboard
 • การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับสร้าง Dashboard
 • เทคนิค Cleaning Data
 • เทคนิคการจัดกลุ่มของข้อมูลตามช่วงเวลา และความถี่ที่เหมาะสม
 • การสร้าง Conditional Formatting เพื่อแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ
 • การจัดรูป Chart ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ Dashboard ให้ดูง่ายและสวยงาม
 • ฝึกปฏิบัติสร้าง Dashboard ด้วย Excel จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้