PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New

วันที่อบรม
23 กันยายน 2563
เวลา 9:00-12:00 น.
Facebook Live

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

HR Analytics เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลในงาน HR ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมหาศาล และมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้อมูลในระบบจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับงาน HR ให้เป็นการบริหารการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) ในบริบทของแต่ละองค์กร

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับ HR ให้สามารถฝึกการตั้งคำถามที่ผู้บริหารคาดหวัง คัดเลือกและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน    พร้อมทั้งสามารถออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล HR ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ข้อมูลในฟังก์ชั่นงานของ HR ที่จำเป็นและสำคัญ
 • เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยหลักการ HR Analytics
 • เพื่อให้สามารถนำกระบวนการวิเคราะห์ ไปปรับใช้ในงาน HR ให้ตอบโจทย์เชิงธุรกิจหรือองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม

 • เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นการปฏิบัติจริง จากกรณีศึกษา การบรรยาย การแลกเปลี่ยนมุมมองกับทีมวิทยากร
 • อบรมผ่าน Facebook Live (แบบ Private Group)

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงาน
 • พนักงานทั่วไป, พนักงานฝ่ายสถิติหรือฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร

 

วิทยากร

 • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน HRM & HRD ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณบุญญดา อู่ไพบูรณ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง 

รุ่น 2 วันที่ 23 กันยายน 2563

 

หัวข้อ

09.00-12.00 น.

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลที่สำคัญในงาน HR
  • HR Challenge in the Digital Age
  • ความเชื่อมโยงงาน HR  กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • HR Data / Metrics ที่จำเป็น
 • เรียนรู้หลักการและแนวคิดHR Analytics เชิงกลยุทธ์
  • ความหมายและความสำคัญ HR Analytics
  • องค์ประกอบของ HR Analytics
  • HR Analytics  Maturity Approach
 • เรียนรู้ขั้นตอนการทำ HR Analytics
  • การกำหนดโจทย์เชิงกลยุทธ์
  • การค้นหาสาเหตุ
  • การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์องค์กร

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง  สามารถรับชมย้อนหลังได้  3 วัน 

ราคา 900 บาท / ท่าน (ราคารวม Vat 7%)

Promotion : สมัคร 2 ท่าน/องค์กร ชำระเพียง 1,500 บาท (ราคารวม Vat7%)

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

บุญญดา อู่ไพบูรณ์

Human Resource Section Head, FTPI PDPA Inhouse Specialist
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Latest Course


Latest Articles