วันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

           นวัตกรรม คือ ปัจจัยหลักหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรในยุคศตรรษที่ 21 ซึ่งเกิดจากกระบวนการการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการค้นคิดประดิษฐ์ให้เกิดกระบวนการใหม่ สินค้าและบริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและ/หรือสังคม แต่การสร้างนวัตกรรมที่ประประสบความสำเร็จได้ไม่ได้มาจากจากความบังเอิญ หากแต่เกิดจากการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความเข้าใจบริบทขององค์กร ความมุ่งมั่นของผู้นำด้านวัตกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ ปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรม กระบวนการจัดการนวัตกรรม การประเมินผลดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น องค์กรที่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงต้องบูรณาการการจัดการนวัตกรรมเข้ากับการบริหารคุณภาพที่ดำเนินงานอยู่ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้องค์กรทราบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และบรรลุความสามารถในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริง 

 

วัตถุประสงค์ 

 •  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการคุณภาพและนวัตกรรม 
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพและนวัตกรรม เข้าใจบริบท การนำองค์กร การวางแผน การสนับสนุน การนำไปปฏิบัติ และการประเมินผลดำเนินงาน และการปรับปรุงระบบบริการจัดการคุณภาพและนวัตกรรม 
 • เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและนวัตกรรม

 

วิธีการอบรม   การบรรยาย ยกตัวอย่าง และ Workshop

วิทยากร : คุณณัฐพล เอกไพศาล    

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด 

บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด, บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ทีมงานจากหน่วยงานต่างๆเช่น พัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนา คุณภาพ พัฒนาธุรกิจและอื่นๆ 
 • ผู้ที่สนใจระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการนวัตกรรม
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่  18-19 มีนาคม 256

รุ่น 2 วันที่  9-10 กันยายน 2563   

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

วันที่หนึ่ง

 • แนวคิดด้านการจัดการนวัตกรรม
 • โมเดลระบบการจัดการนวัตกรรมและคุณภาพแบบูรณาการ
 • การดำเนินการจัดการนวัตกรรมแบบบูรณาการ

         – ความเข้าใจบริบทองค์กรและการจัดการอนาคต

         – การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการนวัตกรรม

         – ผู้นำนวัตกรรมและการนำองค์กร

         – การวางแผนนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และการนำกลยุทธืไปสู่การปฏิบัติ

        – ปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรม (Key Drivers)

วันที่สอง 

 • การดำเนินการจัดการนวัตกรรมแบบบูรณาการ (ต่อ)
 • กระบวนการจัดการนวัตกรรม
 • เทคนิคการจัดการนวัตกรรม
 • การประเมินผลความสำเร็จด้านนวัตกรรม
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง