วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น.
  • This event has passed.
ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อ Enhance manufacturing competitiveness by Cost Reduction
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล

 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 13.00) ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี 
ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้ ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงานการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ และลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิค และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

 

Highlight:
  1. ความสำคัญของการลดต้นทุน
  2. ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ
  3. แนวคิดต้นทุน , โครงสร้างต้นทุน , ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน
  4. แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. แนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
วัตถุประสงค์
  • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
  • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
  • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
  • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
วิธีการสมัคร **แสดงผลผ่าน Google Chrome**

 

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096