วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลผลิต ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร การบริหารจัดการคนในองค์กรให้เกิดการทำงานเป็นทีม และสามารถนำเอาศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนมาเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับความสามารถการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ผนวกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะเป็นตัวชี้ชัดว่าปัญหานั้นจะยังคงอยู่ หรือจะได้รับการแก้ไขให้จบสิ้นไปไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Team AIMS อันประกอบด้วย การสร้างทีมในฝัน (Team Alignment) การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน (Team Improvement) การบริหารทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Team Management) และการสร้างดุลยภาพระหว่างตนและทีม (Team Sufficiency)  หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานผ่านเครื่องมือและวิธีการอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทีมงาน และวางแผนงานภายในองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และกรณีศึกษา
 • เพื่อประโยชน์ยิ่งขึ้น ควรอบรมหลักสูตร PM-13 มาก่อน
 • วิทยากร: คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ ส่วนงาน แผนและบริหาร โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายขาย บริษัท สายไฟฟ้า ไทย-ยาซากิ จำกัด , ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด (กลุ่มไทย-ยาซากิ) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 19 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนวคิด Productivity (Balancing between

Efficiency and Effectiveness)

 • ทฤษฎี R และ Team AIMS
 • Team Alignment
 • Exercise I – Winner and Loser
 • Team Improvement
 • Exercise II -การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้ทีมงาน

(Systematic problem  solving)

 • การบริหารทีม (Team Management)
 • Exercise III – การบริหารและตัดสินใจภายใต้ทีมงาน
 • การสร้างดุลยภาพระหว่างตนและทีม (Team Sufficiency)
 • สรุป