TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 12 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 12

วันที่อบรม
19 - 20 ธันวาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 14,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 เลื่อนวันที่อบรมมาจากวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 

Toyota manufacturing development

โปรแกรมเจาะลึกที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  ณ โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด

การผลิตของโตโยต้ามีแนวคิดพื้นฐานในเรื่องงานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนำไปใช้ในสายงานการผลิตรถยนต์ของโตโยต้ามาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานและความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุง รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริง รวมถึงมีแนวคิดในการการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริงจนเกิดเป็นผลสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า ความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซนอย่างง่าย เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น – พนักงาน

– หัวหน้างาน

– ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร ทีมวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
– งานมาตรฐาน และ Muri ,Mura & Muda 7 ประการ
– ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role play)
– ศึกษางานสายการผลิตจริงจากโรงงานประกอบรถยนต์
คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

 

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

วิธีการอบรม :  บรรยาย

(Lecture)

ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์

(Role Play)

ดูสายการผลิตจริงที่หน้างาน

(Production Line Observation)

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจของ Toyota

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

ธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

แนวคิดพื้นฐานการผลิตของ Toyota

– Just in Time & Jidoka

– ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play)

  • Jidoka
  • ระบบผลัก
  • ระบบดึง
  • การไหลของคัมบัง
  • งานมาตรฐาน
  • การไคเซน

ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play)

– Task time                – สต๊อกมาตรฐานในกระบวนการ

– ลำดับในการทำงาน      – 5S

Day 2 Factory Observation ในสายการผลิต

– กระบวนการทำงานในแต่ละแผนก

– การบริหารจัดการรายวันและ Visual control

– Ergonomic

กิจกรรม

– ตัวอย่างการ Kaizen

– การฝึกค้นหา Muda & คิดวิธีไคเซน

– นำเสนอ

Post-Test

มอบใบประกาศนียบัตร

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 12,000 12,840
Non-member 14,000 14,980

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าสถาบันเพื่อยืนยันการจัดงานก่อนจองห้องพัก และ/หรือตั๋วเครื่องบิน

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ผ่องอำไพและจันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 455

วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการ แผนก Business Solution

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solutionหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles