Japan Study Mission on Smart Factory Solutions and Sustainable Productivity - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Japan Study Mission on Smart Factory Solutions and Sustainable Productivity

วันที่อบรม
18 - 24 มิถุนายน 2566
เวลา 21:00-22:30 น.
ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาอบรม : 7 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 119,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 125,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


สัมผัสวิถีการผลิตตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนมุมมอง เรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อก้าวที่สำคัญสู่การยกระดับการบริหารการผลิตที่ยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตภัณฑ์และการบริการ กำลังเป็นที่นิยมของผู้ประกอบการและลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจากทั่วโลกได้ ด้วยเหตุนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การใช้เทคโนโลยี-โซลูชันอัจฉริยะ ถือเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องมีและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน สู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory เช่น การใช้เทคโนโลยี IoT, AI เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างอัตโนมัติ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี-โซลูชันอัจฉริยะ ยังมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารเคมีอันตรายอื่นๆ ลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงาน ช่วยให้พนักงานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Japan Study Mission on Smart Factory Solutions and Sustainable Productivity เพื่อศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหน่วยงานตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี IoTการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล (Big Data) เทคโนโลยี AI เพื่อการประมวลผลและนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย ขยายตลาด เรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ใหม่
 • เข้าใจแนวทางหรือวิธีการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ยกระดับความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพองค์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรหรือโรงงานอัจฉริยะ
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต บริการ หรือผู้บริหารที่สนใจการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสู่องค์กรหรือโรงงานอัจฉริยะ
 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงาน ที่มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนผ่านองค์กรตนเองไปสู่องค์กรหรือโรงงานอัจฉริยะ
 • หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 หรือโรงงานอัจฉริยะของประเทศไทย
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการนำแนวคิด วิธีการผลิตอัจฉริยะเพื่อขยายผลกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ตามบริบทของตนเอง
องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน
องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี IoT, Sensor เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล (Big Data) เทคโนโลยี AI เพื่อการประมวลผลและนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม  (หัวข้อและตัวอย่างหน่วยงานที่จะเข้าศึกษาดูงาน ทั้งหมด 5-6 หน่วยงาน อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TENTATIVE Program

18
มิ.ย. 2566
Sun.
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  Exploration Opportunity
19
มิ.ย.2566
Mon.
00.05 น.
ออกเดินทางสู่ นาโกย่า Chubu Centrair International Airport
(รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.05 น.
คณะเดินทางถึง นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ศึกษาดูงานองค์กร 1
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (Welcome Dinner)
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Goodnight Day1
 
Nagoya Experiential Learning
20
มิ.ย.2566
Tue.
เช้า
รับประทานอาหารอาหารเช้าของโรงแรม
ศึกษาดูงานองค์กร 2
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ศึกษาดูงานองค์กร 3
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Goodnight Day2
 
Nagoya Experiential Learning
21
มิ.ย.2566
Wed.
เช้า
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
ศึกษาดูงานองค์กรที่ 4
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ศึกษาดูงานองค์กรที่ 5
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Goodnight Day3
 
Nagoya Experiential Learning
22
มิ.ย.2566
Thu.
เช้า
รับประทานอาหารอาหารเช้าของโรงแรม
09.00-12.00 น.
ศึกษาดูงานองค์กร 6
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Goodnight Day4
 
Nagoya Experiential Learning
23
มิ.ย.2566
Fri.
เช้า
รับประทานอาหารอาหารเช้าของโรงแรม
ศึกษาดูงานองค์กร 7
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (อิสระตามอัธยาศัย) Goodnight Day5
 
Exploration Opportunity
24
มิ.ย.66
Sat.
เช้า
รับประทานอาหารอาหารเช้าของโรงแรม
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โดยอิสระตามอัธยาศัย)
13.30 น.
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย
17.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.
คณะเดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

สถานะสมาชิก ค่าธรรมเนียม
Member
ท่านละ 119,000 บาท
(รวม vat 7%=127,330.-)
Non-Member
ท่านละ 125,000 บาท
(รวม vat 7%=133,750.-)

ราคาดังกล่าว รวม
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมองค์กร 5-6 องค์กร / ค่าห้องประชุม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ-รถไฟชินคันเซ็น (bullet train)
 • ค่ารถโค้ชสำหรับรับ-ส่งสนามบิน-ที่พัก กรณีเดินทางไปกลับเป็นหมู่คณะ
 • ค่า Technical ล่ามสำหรับ Factory Visit
 • ค่าที่พักเดี่ยว (โรงแรม 3-4 ดาว)  พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารเย็น 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชม

!!ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง เวลา/วันไป-กลับ พร้อมคณะ!!

ราคาดังกล่าว ไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่น
นอกเหนือรายการ (ลูกค้าดำเนินการเอง)
วิธีการสมัครและชำระเงิน
 • สมัครด่วน จำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น
  (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  https://www.ftpi.or.th/event/111313/
  **แสดงผลผ่าน Google Chrome**
 • สถาบันแจ้งตอบรับทาง E-mail และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี
  • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
   • ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
   • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
  • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8070
หรือ
QR Code

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:     0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร) 433 (สุภารัตน์)
มือถือ:        089-442-9453 (ประภาพร), 092-264-4891, 095-252-0693 (สุภารัตน์)
E-mail:       publicseminar@ftpi.or.th; Suparat@ftpi.or.th

 หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles