SG-04: ESG path to Long-Term Success New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SG-04: ESG path to Long-Term Success New

วันที่อบรม
16 มิถุนายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการแปรปรวนอย่างรุนแรง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคอย่างสิ้นเปลือง ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม รวมถึงความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเติบโตที่สร้างสมดุลร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจึงเป็นประเด็นที่ทุก ๆ ภาคส่วนต่างให้ความสนใจในการดำเนินการ ณ ปัจจุบันการดำเนินงานด้าน ESG ได้กลายเป็นแนวทางที่หลาย ๆ องค์กรนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental : E) มิติด้านสังคม (Social : S) และมิติด้านธรรมาภิบาล (Governance : G) ได้อย่างยั่งยืน การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG กับการดำเนินงานขององค์กรจะเป็นพื้นฐานให้กับบุคลากรทุก ๆ คนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร อาทิ ลูกค้า ผู้จัดหาจากภายนอก ชุมชนและสังคม เป็นต้น ได้เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงานด้าน ESG ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งสร้างให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกัน รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาองค์กร ชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • ได้รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ของการดำเนินงานด้าน ESG ต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
  • ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน ESG ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Learning Method:

วิทยากร :  อ.อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบมาตรฐานคุณภาพให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 15 ปี

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2566

รุ่น 2 วันที่ 27 กันยายน 2566

Course Outline:

  • ความสำคัญ ESG ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
  • ทำความรู้จักกับกรอบแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG ในองค์กร
  • ภาพรวมการดำเนินงานด้าน ESG ตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics)
  • สรุปทบทวนและ Q&A
วิทยากร

อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Latest Course


Latest Articles