OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting: MFCA รุ่น 1 New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-MFCA : Improving Resource Efficiency with Material Flow Cost Accounting: MFCA รุ่น 1 New

วันที่อบรม
22,29 มีนาคม และ19,25 เมษายน 2566

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 18,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางผลิตภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  เพื่อให้องค์กรเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความสูญเสีย พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

การปรับปรุงกระบวนการด้วยการประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและปรับใช้ให้เหมาะสมของแนวทาง Material Flow Cost Accounting: MFCA และ Resource Productivity จะทำให้องค์กรสามารถพิจารณากระบวนการ เพื่อลดความสูญเสีย ความสูญเปล่าในกระบวนการ และยังพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยแนวทางพื้นฐานของ MFCA และ Resource Productivity
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ เครื่องมือของการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการผลิตต้นแบบได้อย่างเหมาะสมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า

 

ทักษะสำคัญที่จะได้รับการฝึกฝน
การวิเคราะห์กระบวนการ เพื่อลดความสูญเสีย ความสูญเปล่าในกระบวนการ และหาแนวทางปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

 

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้

 • สามารถประยุกต์ใช้หลักการ MFCA เพื่อยกระดับผลิตภาพขององค์กร
 • มีแบบแผนในการดำเนินกิจกรรมค้นหาความสูญเสียที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
 • การตัดสินใจ การทดลองการทำงาน ก่อนนำไปใช้งานจริง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
 • การเพิ่มทักษะ และเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการ
 • วิธีการคิด วิเคราะห์ แผนการปรับปรุงกระบวนการ

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณเชษฐพงศ์  สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณณิภณ พินศิริกุล
  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต

 

เหมาะสำหรับ

 • วิศวกร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายผลิต
 • หัวหน้างานด้านการปรับปรุงกระบวนการสิ่งแวดล้อม
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

 

ค่าธรรมเนียม องค์กรละ 3 ท่าน

องค์กรละ (ก่อน VAT 7%)
18,000 บาท
องค์กรละ (รวม VAT 7%)
19,260 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 4 วัน

รุ่น 1 : วันที่ 22,29 มีนาคม และ วันที่ 19,25 เมษายน 2566

รุ่น 2 : วันที่ 13,19 กรกฎาคม และ 10,17 สิงหาคม 2566

 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

9.00 – 12.00 น.

 

 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ
 • แนวทางพื้นฐานของ Material Flow Cost Accounting : MFCA และ Resource Productivity
  • MFCA concept
  • การคัดเลือกระบวนการเป้าหมาย
  • เทคนิคการสำรวจกระบวนการและจัดทำ MFCA
 • วิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการเป้าหมาย และจัดทำ MFCA ขององค์กรเบื้องต้น
 • Job assignment: จัดทำ MFCA ให้สมบูรณ์และนำเสนอครั้งถัดไป
วันที่ 2

9.00 – 12.00 น.

 

 • เรียนรู้ เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement Tools)
  • Continuous process
  • Line Balancing
  • Visual control
  • Poka-Yoke
  • SEMD
  • Qc story
  • TPM basic concept
 • นำเสนอ MFCA และกำหนดจุดปรับปรุงที่สำคัญของกระบวนการ
 • Job assignment: กำหนดจุดและหาแนวทางในการปรับปรุงที่สำคัญและนำเสนอครั้งถัดไป
วันที่ 3

9.00 – 12.00 น.

 • การนำเสนอจุดปรับปรุงที่สำคัญของกระบวนการ
 • การเชื่อมโยงการปรับปรุงกระบวนการและการลดต้นทุนขององค์กร
วันที่ 4

9.00 – 12.00 น.

 • นำเสนอผลการปรับปรุงกระบวนการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ณิภณ พินศิริกุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต เครื่องมือการเพิ่มผลผลิตอาทิ TQM, TPM, OEE
ประวัติการทำงาน
- Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
- Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles