SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 3 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 3

วันที่อบรม
วันที่ 7 และ 14 มิถุนายน 2566

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

โรคระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะด้านระบบการบริหารผลงาน [Performance Management System: PMS] เพราะการทำงานจากที่บ้าน [Work From Home] หรือ การทำงานจากนอกสำนักงาน [Work From Anywhere] จะเป็น มาตรฐานปฏิบัติงานใหม่  [New Normal]  เราพบว่า การมอบหมายงานแบบ เดิมที่ให้ KPIs [Key Performance Indicators] ตอนต้นปีแล้วประเมินผลตอนปลายปีนั้น จะไม่มีประสิทธิผลอีกต่อไปแล้ว

ในบ้านเรา มีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า OKRs [Objectives and Key Results] เข้ามาใช้เสริมกับ ระบบ KPIs เดิมกันอย่างแพร่หลายในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบปัญหาเชิงปฏิบัติอยู่มาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของ เทคนิคการใช้ OKRs Plus KAs  ที่เรียกย่อว่า OKRs Plus ซึ่งปรากฏในหนังสือชื่อ “คู่มือการใช้ OKRs Plus สำหรับนักปฏิบัติ” ที่ออกเมื่อปลายปี 2564  เทคนิคใหม่นี้ ได้แก้ไข จุดอ่อนในภาคปฏิบัติ ของการนำ OKRs มาใช้ให้ได้ผลดี  จึงได้ร่วมกับคณะผู้เขียนหนังสือ จัดหลักสูตรอบรม เพื่อเผยแพร่เทคนิคดังกล่าวให้แพร่หลายต่อไป อันจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมในวงกว้าง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบการนำ ระบบ OKRs Plus ที่จะเข้ามาขจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กับระบบการบริหารผลงาน [Performance Management System: PMS] เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์กร[Productivity] ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อรู้เทคนิคการทำ CFRs [Conversations, Feedback and Recognition] ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่มาควบคู่กับ OKRs Plus ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารผลงาน จากระบบ APM [Annual Performance Management] ที่ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะกับยุค New Normal ไปสู่ระบบ CPM [Continuous Performance Management] ที่สามารถรับมือกับการทำงานในยุคหลังโควิด นี้ได้ดี

 

ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม:

 • มีความเข้าใจถึงกลไกการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ผ่านระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพและทราบจุดอ่อนของการใช้ KPIs ในการบริหารผลงาน และข้อดีของระบบ OKRs Plus
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนเป้าหมายแบบ OKRs Plus KAs จากการทำ workshopจริง
 • สามารถประยุกต์ใช้ กิจกรรม CFRs ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานจากระบบ APM ไปสู่ระบบ CPM ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ได้อย่างมั่นใจ
 • รับทราบถึง เทคนิคสำคัญในการประยุกต์ใช้ ระบบ OKRs Plus อย่างได้ผลจริงในองค์กรของตน อาทิ การตั้ง OKRs Champion, การตั้ง OKRs Facilitators เป็นต้น

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
 • อาจารย์วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
 • คุณพีรเวท กิจบูรณะ กรรมการผู้จัดการ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้าสายงาน [BU Head]
 • ผู้จัดการแผนก [Department Head] / หัวหน้าส่วน [Section Head]
 • หัวหน้าทีมงาน [Team Leader]
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านกลยุทธ์ , นโยบายและแผน , HR

 

ค่าธรรมเนียม Promotion : Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 3 : วันที่ 7 และ 14 มิถุนายน 2566

รุ่น 4 : วันที่ 7 และ 14 กันยายน 2566

รุ่น 5 : วันที่ 7 และ 1พฤศจิกายน 2566

 

วันแรก

 • การเพิ่มผลิตภาพด้วยระบบบริหารผลงานที่ทรงประสิทธิผล [Productivity improvement through an effective PMS]
 • การตั้งเป้าหมายแบบ KPIs และแบบ OKRs
 • Workshop-1: การเขียนเป้าหมายแบบ OKRs เทียบกับแบบ KPIs
 • แนะนำระบบ OKRs Plus KAs และจุดเด่นของการเพิ่ม KAs ต่อท้ายชุด OKRs
 • Workshop-2: การเขียนเป้าหมายแบบ OKRs Plus KAs
 • เทคนิคการกระจายแผนงาน OKRs Plus ลงสู่ระดับบุคคล How to Cascade and Align the OKRs Plus down to Individual  Level ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับผลิตภาพ

วันที่ 2

 • การใช้กิจกรรม CFRs เพื่อติดตามผลงานควบคู่กับการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs Plus
 • แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบริหารผลงานจาก ระบบ APM [Annual Performance Management] มาสู่ระบบ CPM [Continuous Performance Management]
 • แนวทางการประเมินผลงาน [Performance Evaluation] ในระบบ OKRs Plus
 • เทคนิคสำคัญในการประยุกต์ใช้ระบบ OKRs Plus อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้ง OKRs Champion และ OKRs Facilitator
 • สรุปเนื้อหาโดยรวม ถาม-ตอบ

 Latest Course


Latest Articles