SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 2 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 2

วันที่อบรม
11 และ 21 เมษายน 2566

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โมเดลธุรกิจย่อมต้องเปลี่ยน องค์กรต้องแสวงหาทิศทางใหม่ เพื่อตอบโจทย์อนาคต ว่าธุรกิจเราใครคือลูกค้า สินค้าและบริการอะไรที่สร้างคุณค่า ค้นหาการเปลี่ยนแปลง ออกแบบธุรกิจให้แตกต่าง

หลักสูตรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมุมมองผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้แตกต่าง จึงเน้น สามส่วนสำคัญ ได้แก่

1) การปรับเปลี่ยน Mindset

2) การเรียนรู้การเขียน Business Model Canvas

3) การออกแบบ Business Model Canvas ให้สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเนื้อหาจะอ้างอิงจาก Dr. Alex Osterwalder เจ้าของแนวคิด BMC

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านการคิดสร้างสรรค์นำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสให้ธุรกิจ
 • เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี

Certified Business Model Master Class Strategyzer, London, United Kingdom ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม

 

ทักษะสำคัญที่จะได้รับการฝึกฝน

 1. การตั้งคำถามให้มีประสิทธิผล
 2. การคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่แตกต่าง และแปลกใหม่
 3. การเห็นภาพรวมของธุรกิจ ได้รอบด้าน ทำให้เข้าใจความสัพพันธ์ขององค์ประกอบในธุรกิจอย่างชัดเจน
 4. การเข้าใจลูกค้า และความต้องการในตลาดอย่างลึกซึ้ง
 5. การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน

 

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • พนักงานด้านกลยุทธ์และแผน การตลาด นักนวัตกรรม
 • ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ

 

ค่าธรรมเนียม    Promotion : Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 2 : วันที่ 11 และ 21 เมษายน 2566

รุ่น 3 : วันที่ 7 และ 14 กรกฏาคม 2566

รุ่น 4 : วันที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2566

 

หัวข้อ

 • เพิ่มกรอบแนวคิดในมุมมองผู้ประกอบการ (Entrapreneur Mindset):
  • เรียนรู้วิธีคิดการสร้างมุมมองใหม่ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แตกต่าง
  • เรียนรู้วิธีคิดสร้างโอกาสให้ธุรกิจ
 • รูปแบบธุรกิจสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในปัจจุบันอย่างไร
  • รูปแบบธุรกิจคืออะไร และรูป Business Model Canvas (BMC) เป็นอย่างไร
  • องค์ประกอบของ BMC และการเขียน BMC
  • ปัจจัยขับเคลื่อน ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน BMC
 • การออกแบบ BMC เพื่อสร้างความได้เปรียบ และโอกาสในการแข่งขัน
  • ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาคุณค่าที่ธุรกิจจะนำเสนอสู่ตลาด (value proposition canvas)
  • ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบองค์ประกอบ BMC ให้สนับสนุน คุณค่า ที่นำเสนอสู่ตลาด
  • ขั้นตอนที่ 3 กำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันของแต่ละองค์ประกอบใน BMC
  • ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบต้นแบบ รูปแบบธุรกิจ
  • ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเป็นไปได้ของ BMC
 • การปรับปรุง BMC เพื่อสร้างคุณค่า และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่
  • การปรับกลยุทธ์ และออกแบบกลยุทธ์
  • การออกแบบธุรกิจ
  • การปรับเปลี่ยน BMC เดิม ให้สามารถแข่งขันในตลาด
 • การนำเสนอ BMC
  เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาของหลากหลายธุรกิจ และกรณีศึกษาบนธุรกิจจริงของผู้เรียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles