FSD-2 : Future Skills Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-2 : Future Skills Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)

วันที่อบรม
21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้  การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต
 • เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะแห่งอนาคตนี้
 • มีวิธีปฏิบัติและเทคนิคในการสร้างทักษะประสานความร่วมมือให้กับตนเองและทีมงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • มีเทคนิคลดความผิดพลาด และความขัดแย้งให้กับตนเองและทีมงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายงาน และจุดมุ่งหมายขององค์กร

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวีระ บุญญาดีวงศ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การพัฒนาหัวหน้างาน การขาย การบริการ การสื่อสารเพื่อประสานพลังอย่างมีเหตุผล เทคนิคการนำเสนอ

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 20 มิถุยายน 2566

รุ่น 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2566

 

หัวข้อ

 • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
 • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
 • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

Future Skills Development Program 2023 ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
E-mail : training@ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

คุณวีระ บุญญาดีวงศ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การพัฒนาหัวหน้างาน การขาย การบริการ การสื่อสารเพื่อประสานพลังอย่างมีเหตุผล เทคนิคการนำเสนอLatest Course


Latest Articles