FSD-1 : Future Skills Development Program : Skills Development for Future Transformation - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-1 : Future Skills Development Program : Skills Development for Future Transformation

วันที่อบรม
7 มิถุนายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณฉันทลักษณ์ มงคล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาทักษะ Future Skills

วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

เหมาะสำหรับ
  • Officer
  • Supervisor
  • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ

ช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.)

Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft Skills & Hard Skills) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

  • ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต
  • ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Hard Skills การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 

ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)

ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation

  • ทิศทางและแนวทางปรับเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
  • แนะนำ Digital Technology ที่สำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ

Future Skills Development Program 2023 ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
E-mail : training@ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

ฉันทลักษณ์ มงคล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริหารงานด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การประชาสัมพันธ์องค์กร กำหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให้เกิด
- การขยายเครือข่าย สร้างแนวร่วมด้านการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ ด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนากิจกรรม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้จัดการส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
- พัฒนาโครงการ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
- บริหารโครงการพิเศษ
- วิทยากรที่ปรึกษาด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public / In-house Training
- ดูแลการผลิตผลงานวิชาการองค์กร อาทิ วารสาร สิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา มัลติมีเดีย

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


Latest Course


Latest Articles