In-house Training

Job Instruction

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

ปัจจุบันงานรูปแบบเดิม ๆ กำลังจะปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี หรือลดขั้นตอนให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทำให้คนที่มีทักษะใหม่ใหม่ ๆ จำเป็นต้องสอนและถ่ายทอดให้ทีมงานหรือลูกน้อง ให้สามารถทำงานไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล เป็นหลักการของ TRAINING WITHIN INDUSTRY: TWI ประเทศญี่ปุ่น ที่เน้นทักษะการถ่ายทอดด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจผู้เรียน ทำให้จดจำได้ทุกขั้นตอน เพราะวิธีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการทำงานและบรรลุผลตามเป้าหมาย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2691-5500 ต่อ 586 คุณขนิษฐา E-mail: Khanittha@ftpi.or.th

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles