In-house Training

Superb Supervisor

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

การเป็นผู้บังคับบัญชานั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพจะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลรอบข้าง

หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานจึงรวบรวมความรู้และทักษะ ให้ท่านได้ Update ทั้ง Mindset และ Tools ต่าง ๆ สำหรับหัวหน้างาน เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็น สุดยอดหัวหน้างาน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2619-5500 ต่อ 586 คุณขนิษฐา E-mail: Khanittha@ftpi.or.th

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles