In-house Training

Customer Service Excellence กลยุทธ์การผูกใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ (2 วัน)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หลักการและเหตุผล

            ในโลกแห่งการแข่งขันยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ข้อมูลความคิดเห็นและการวิจารณ์ของลูกค้าคนอื่นๆ ในโลกไซเบอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า  ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจอีกต่อไป  ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่ง จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากการบริหารงานของทุกส่วนในองค์กรที่ต้องนำลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและนวัตกรรมตลอดการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบหลักการแห่งการบริการที่เป็นเลิศ
  • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและแม่แบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Model)
  • เพื่อให้ทราบแนวทางในการสร้างองค์กรการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Organization)

หัวข้อการฝึกอบรม

  • แนวคิดและหลักการของการบริการที่เป็นเสิศ
  • แม่แบบการบริการที่เป็นเลิศ
  • แนวทางปฏิบัติขององค์กรการบริการบริการที่เป็นเลิศ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย   การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริการ ผู้จัดการฝ่ายงานบริการ
  2. ผู้ที่สนใจมาตรฐานระบบคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ

จำนวนผู้เข้าอบรม     30  คน

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
09:00 – 16:00 –        7 หลักการแห่งการบริการที่เป็นเลิศ
–        แม่แบบการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Model)
–        วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศ
–        การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ
–        การจัดการนวัตกรรมการบริการ
–        การจัดการกระบวนการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
–        การติดตามและประเมินผลลัพธ์การบริการที่เป็นเลิศ

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
09:00 – 16:00 –        การสร้างความผูกพันของบุคลากร
–        การทำความเข้าใจในความความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า
–        การจัดการกระบวนการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
–        การติดตามและประเมินผลลัพธ์การบริการที่เป็นเลิศ

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

  • เครื่อง LCD PROJECTOR   1  เครื่อง
  • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี  3-4 ชุด

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles