In-house Training

การสร้างความผูกพันกับลูกค้าสู่องค์กรที่ยั่งยืน (Customer Engagement to Corporate Sustainability)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันองค์กรมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นลูกค้า โดยผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก หาซื้อได้สะดวกและส่งมอบตรงเวลา  จึงทำให้ลูกค้าไม่มีความภักดีหรือผูกพันกับองค์กร ดังนั้นทำให้องค์กรจะต้องค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยการสร้างแบรนด์ (Brand) หรืออัตตลักษณ์ขององค์กร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) และกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience Co-Creation) ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า สิ่งเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการตลาด สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกระดับความภักดีของลูกค้า

โดยการสร้างกลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยวิธี 1.สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (Confidence) 2.ความมีคุณธรรมขององค์กร (Integrity) 3.การสร้างความภูมิใจของลูกค้า (Pride) และ 4.ความต้องการอยากใช้สินค้าหรือบริการอย่างมากของลูกค้า (Passion) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร เพราะหากองค์กรพาลูกค้ามาถึงจุดนี้ได้ ก็ถือว่าลูกค้า “รักและผูกพัน” กับองค์กร ตราสินค้าขององค์กร หรือแม้แต่สินค้าและบริการขององค์กร ธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  นอกจากนี้ องค์กรควรสร้างสมดุลการบริหารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารองค์กรให้เกิดความผูกพันของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสามารถนำแนวทางด้านการสร้างแบรนด์ (Brand) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) และการสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience Co-Creation) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • เพื่อให้ทราบกลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือการสร้างความผูกพันของลูกค้า
 • เพื่อทราบเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความสำคัญการสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
 • การสร้างแบรนด์ (Brand)
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)
 • การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM)
 • การสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience Co-Creation)
 • กลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
 • การบริหารองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหาร
 • ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-10.30 น §  ความสัมพันธ์การสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
§  ลูกค้าคือใคร
§  คำนิยาม ประเภทของลูกค้า
§  ความต้องการของลูกค้า
§  Voice Of Customer (VOC)
10.45-12.00 น. §  หลักการการสร้างแบรนด์ (Brand)
§  กิจกรรมกลุ่ม
13.00-14.30 น. §  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)
§  กิจกรรมกลุ่ม
14.45-16.00 น. §  การสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience Co-Creation)
§  กลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
§  การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
§  การบริหารองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
§  สรุป ถาม-ตอบ

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 30,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 37,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles