In-house Training

TQA Criteria เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 50,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 60,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ และมีความพร้อมด้านการแข่งขัน คือการนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบแนวคิด/แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จ  อีกทั้งทราบโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในปัจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผ่านการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 3. เพื่อให้องค์กรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้องค์กรสามารถค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนได้ด้วยตนเอง
 5. เพื่อปรับปรุงหลักการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 6. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้กับบุคลากรในทุกระดับ

หัวข้อฝึกอบรม

 • ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
 • แนวคิด หลักการ ค่านิยม ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวด 1-7

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย จากวิทยากรที่ปรึกษา 2 ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกระดับ

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

 • ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
 • ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง
 • ระดับพัฒนาการขององค์กร
 • หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและเจตจำนงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • TQA Framework
 • รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์
 • โครงร่างองค์กร
 • หมวด 7 ผลลัพธ์

วันที่ 2 

 • หมวด 3 ลูกค้า
 • หมวด 2 กลยุทธ์
 • หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
 • หมวด 6 การปฏิบัติการ

วันที่ 3

 • หมวด 5 บุคลากร
 • หมวด 1 การนำองค์กร
 • การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
 • สรุป ถาม-ตอบ

หมายเหตุ :

  1. พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
  2. เนื้อหาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการ

(Onsite)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 50,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 60,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles