In-house Training

Drive for Excellence with STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

In-sight and In-depth Stakeholder and Customer Management

for Future Success and Sustainable Development

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และ การจัดทำกลยุทธ์องค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จของกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการ ด้านอื่นๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการชี้นำ ประเมินและกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

วิทยากร  อ.อุรศา  ศรีบุญลือ

09.00-16.30 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • Stakeholder Management
 • AA 1000 พร้อมตัวอย่าง

วันที่สอง

วิทยากร อ.พัชรีพร คุณาวุฒิ

09.00-16.30 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด
 • การจำแนกลูกค้า การรับฟังเสียงลูกค้า
 • การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการลูกค้า พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
 • กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 • กระบวนการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
 • กระบวนการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

 พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles