In-house Training

ระบบบริหารไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Management for Productivity Improvement)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย  องค์กรจำเป็นที่จะต้องเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา

ไคเซ็น(Kaizen)เป็นระบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ ไคเซ็นเน้นการแก้ปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย แต่การทาไคเซ็นไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบฟอร์มแล้วให้พนักงานเขียนเสนอแนวทางการปรับปรุง แต่องค์กรจะต้องสร้างระบบบริหารไคเซ็นขึน้ มารองรับการดาเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนไคเซ็นอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานให้ความสนใจ มีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญ ซึ่งจะทาให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) ในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบไคเซ็นขององค์กร

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาแนะนาและฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาคการผลิต และบริการ

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

หัวข้อการอบรม

 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity Concept)
 • แนวคิด และหลักการของไคเซ็น(Kaizen)
 • Discussion : วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการทำไคเซ็นขององค์กร
 • กรณีศึกษาไคเซ็นในรูปแบบต่างๆ
 • วิธีการคิดเพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงด้วยไคเซ็น
 • การวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step
  – โครงสร้างการบริหารไคเซ็น
  – กฏ กติกาในการเขียนไคเซ็น
  – แบบฟอร์มไคเซ็น
  – ขั้นตอนการพิจารณาไคเซ็น
  – การรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
  – รางวัล และการยกย่องชมเชย

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท
 • วันเสาร์-อาทิตย์  ราคาวันละ 31,250 บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัทตามจำนวนผู้เข้าอบรม

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน




หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles