In-house Training

เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ วิธีการหนึ่งในการ กระตุ้น  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนการเสนอแนะข้อปรับปรุง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดำเนินการกิจกรรม 5ส
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  คณะกรรมการ 5ส และคณะทำงานที่หน้าที่ตรวจ

วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย ถาม-ตอบ และฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม)

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9.00 – 16.00 ·      ความสำคัญของการตรวจให้คะแนน

·      หน้าที่ของคณะกรรมการ 5ส

·      เทคนิคการตรวจให้คะแนน

–          แบบฟอร์มการตรวจที่ดี

–          หลักการตรวจให้คะแนน

–          ประเด็นสำคัญในการตรวจ

–          การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง

–          วิธีการตรวจ

·      Workshop

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles