In-house Training

การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0 (Lean Production & First step to industry 4.0)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

“การจัดการกระบวนการในปัจจุบัน ต้องมีความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้นทุนการปฏิบัติการที่ปรับตัวสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบลีนซึ่งเป็นแนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงงานของบุคลากรที่รรับผิดชอบงานของตนเอง (Kaizen) และ การบริหารพัสดุคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และเป็นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเป็นพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของระบบลีน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : ผู้สนใจทั่วไป

 วิธีการฝึกอบรม : การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้แนวคิดของลีน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน

หัวข้อการอบรม :

1.แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement)

2.แนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน

• คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน

3.คุณค่าและความสูญเปล่า

• ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)

• ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)

• ความสูญเสีย 7 ประการในการปฏิบัติงาน (7 Wastes)

4.เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน

• การประกันคุณภาพด้วยหลักการ Built-in Quality เช่น Poka Yoke, การควบคุมด้วยการมองเห็น ( Visual  Control & Visual Management)

• การสร้างระบบดึง (Pull System) และคัมบัง (Kanban)

• การปรับปรุงงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และ PDCA

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 30,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 37,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles