In-house Training

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดาเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดาเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง”

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กาหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้บุคลากรสามารถกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดาเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการผลิตแบบลีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :  ผู้บริหาร หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 วิธีการฝึกอบรม : 

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนอย่างต่อเนื่อง
  • การบรรยายเทคนิคต่างๆ การฝึกภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรม :  30 คน

หัวข้อการอบรม :

1. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน

• จาก Craft Production สู่ Mass Production และ Lean Manufacturing

• คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน

2.คุณค่าและความสูญเปล่า

• ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)

• ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)

3.การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM     

• ความหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงสภาพปัจจุบัน (Current State Value Stream Mapping)

• สัญลักษณ์ต่าง ๆ และแนวทางการจัดทำแผนภาพกระแสคุณค่า

4.เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน

• การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การพัฒนาความชานาญในงาน

• การจัดการสถานที่ทำงาน เช่น การจัดผังสถานที่ทำงาน กิจกรรม 5ส

• การประกันคุณภาพด้วยหลักการ Built-in Quality เช่น Poka Yoke, Visual Control

• การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่นหลักการ Quick Changeover, SM, OEE

• การควบคุมการผลิต โดยใช้ Takt Time, Pull System, Load Leveling (Heijunka)

5.การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM 

• หลักการวางแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า

• การสร้างระบบดึง (Pull System)

6.การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า

• การออกแบบและใช้งานระบบคัมบัง (Kanban)

7.การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง

• นวัตกรรม (Kaikaku) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00 1. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
2. คุณค่าและความสูญเปล่า
3. การสารวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
4. เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน

วันที่สอง

เวลา กิจรรม
9:00 – 16:00 4. เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน (ต่อ)
5. การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM
6. การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า
7. การสร้างคุณค่าและกาจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง

ราคาค่าบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคา 60,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา  75,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถรับชมคลิปแนะนำหลักสูตรด้านล่างนี้
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles