In-house Training

ภาวะผู้นำ (Leadership) 2 วัน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 25 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 28,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 35,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หัวหน้างานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญสำหรับทุกองค์การ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หน้าที่หลักของหัวหน้างาน ต้องควบคุมดูแลพนักงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบริษัทเมื่อเทียบกับพนักงานระดับอื่นๆ ในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วหัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ๆ สำคัญ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น และเข้าใจการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง
 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • อภิปรายและเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง
 • ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา การ Feedback ข้อมูล
 • เกมการบริหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหารระดับจัดการ หรือระดับหัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม    25 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

09.00 – 12.00 13.00 – 16.00
• ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ • ผู้นำกับการบริหารทีมงาน
• บทบาทหน้าที่ของผู้นำ • คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
• การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน • บทบาทของผู้นำทีมงาน
• ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่าง ๆ • การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน
• แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง • การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ • ผู้นำกับการประสานงานทีมงาน
• ผู้นำกับการสื่อสารในงาน •  กรณีศึกษา การบริหารทีมงาน
• กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ • ผู้นำกับการจูงใจ
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน • หลักสำคัญของการจูงใจ
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน • ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ • การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
• กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน • การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
• กรณีศึกษา การจูงใจ

วันที่ 2

• ผู้นำกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ • การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นเพิ่มศักยภาพของผู้นำ
• บทบาทของผู้นำกับการตัดสินใจ • ผู้นำ กับการพัฒนา EQ
• กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ • การพัฒนาด้านพฤติกรรมการทำงาน
• การสื่อสารผลการตัดสินใจ • การพัฒนาเพื่อทันต่อสภาพแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี
• กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
• ผู้นำกับการให้คำปรึกษา
• บทบาทของผู้นำต่อการเป็นที่ปรึกษา
• หลักของการให้คำปรึกษาที่ดี
• เทคนิคของการให้คำปรึกษา
• กรณีศึกษา การให้คำปรึกษา

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector   1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี 4 ชุด
 3. ไมค์ลอย  2 ตัว
 4. กระดาษ A4 1 รีม
 5. จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม4 กลุ่ม
 6. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 28,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 35,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัทตามจำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 25 ชุด) ยกเว้น Online

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน     

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles