In-house Training

ภาวะผู้นำ (Leadership) 1 วัน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 25 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 28,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 35,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หัวหน้างานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญสำหรับทุกองค์การ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หน้าที่หลักของหัวหน้างาน ต้องควบคุมดูแลพนักงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในองค์กรเมื่อเทียบกับพนักงานระดับอื่นๆ ในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วหัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ๆ สำคัญ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น และเข้าใจการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ที่มีต่อการบริหารภายในองค์กร
 2. เข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างาน
 3. เข้าใจถึงการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานในหน่วยงาน

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 • กรณีตัวอย่าง พร้อมฝึกปฏิบัติ และบทบาทสมมติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหารระดับจัดการ หรือระดับหัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม     25 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-16.00 • การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำ
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน
• ภาวะผู้นำกับการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้งาน
• เทคนิคการจูงใจ
• ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงาน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4 ชุด
 3. ไมค์ลอย 2 ตัว
 4. กระดาษ A4  1 รีม
 5. จัดโต๊ะ+เก้าอี้เป็นรูปตัว U
 6. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 28,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 35,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัทตามจำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 25 ชุด) ยกเว้น Online

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles