In-house Training

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor 2 วัน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 25 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องที่องค์กรต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายนี้อยู่ตลอดเวลา หัวหน้างานเป็นบุคคลสำคัญที่องค์กรคาดหวังในการขับเคลื่อนกับการยกระดับศักยภาพของพนักงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อ Reskill หรือ Upskill ให้เท่าทันกับเทคโนโลยี เนื่องจากหัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเข้าใจพนักงานปฏิบัติการมากที่สุด ดังนั้น ภาวะผู้นำของหัวหน้าที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตรนี้จึงได้รวบรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานทั้งทักษะด้านการบริหารคน (People Management Skills) และทักษะด้านการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement Skills) มารวมกันไว้เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่มีปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้
 2. เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น และนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ

 หัวข้ออบรม :      เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันแรก : ทักษะด้านการบริหารคน (People Management Skills)

 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
 • ทักษะการวางแผนงาน
 • ทักษะการสอนงาน&พัฒนาลูกน้อง
 • ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน และประเมินผลงาน
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ

วันที่สอง : ทักษะด้านการปรับปรุงผลิตภาพสำหรับหัวหน้างาน (Productivity Improvement Skills)

 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน
 • แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซน
 • การใช้เครื่องมือคุณภาพ (QC Tools) สำหรับหัวหน้างาน
 • แนวคิดการทำงานแบบลีน (Lean Thinking)

วิธีการอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • การแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม   25 คน/รุ่น

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กรทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • วิศวกร หรือช่างเทคนิค
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี 3-4 ชุด

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคา 60,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 75,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัทตามจำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 25 ชุด) ยกเว้น Online

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles