In-house Training

คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 25 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 35,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 43,750 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

จากการขยายตัวของตลาดโลกอย่างรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปมาก การเคลื่อนย้ายของทรัพยากร ข้อมูล เทคโนโลยี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้พรหมแดน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ กระบวนการส่งมอบ ตลอดจนบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันหลายองค์กร แม้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น แต่ความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานกับงานและกับองค์กรกลับมีน้อยลง ซึ่งหากเป็นอย่างนี้ ในระยะยาวจะส่งผลให้ผลิตภาพลดลงและการพัฒนาองค์กรในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม และจะนำไปสู่ความอ่อนแอขององค์กรในที่สุด องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของพนักงาน และโอกาสทองขององค์กร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งชีวิตประจำวันและในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่า และนำไปสู่จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของหัวหน้างาน และโอกาสทองขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักตนเอง และเข้าใจผู้อื่น และกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ บริหารจัดการ และวางแผนตนเองให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน
 3. เพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการ และวางแผนงานภายในองค์กร ให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. รู้จักกับความคิดบวก (Positive Thinking)
 2. คิดบวกได้อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก
 3. ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking)
 4. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้น และดับไปได้อย่างไร
 5. ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์
 6. ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ
 7. Workshop / กิจกรรม

วิธีการฝึกอบรม

 1. การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ
 2. ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  พนักงาน หัวหน้างานทุกระดับ หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์

จำนวนผู้เข้าอบรม  25 คน

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09:00–12:00 – คิดบวก (Positive Thinking) คืออะไร
– คิดบวกได้อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก
– ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking)
– Workshop / กิจกรรม
13:00–16:00 – ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้น และดับไปได้อย่างไร
– ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์
– การตั้งเป้าหมายชีวิต คิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ
– Workshop / กิจกรรม
– Q&A

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • สายเสียง
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 43,750 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัทตามจำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 25 ชุด) ยกเว้น Online

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles