In-house Training

การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Master Business Continuity Management)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การที่องค์กรสามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัว (Resilient Organization) ซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยต้องสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องสร้างนวัตกรรมให้ทันและพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าองค์กรใดที่มีการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ก็ยากที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีก หรือต้องใช้เวลานานในการกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้น ทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อม เพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ เช่น ฝนตกหนัก พายุที่รุนแรง เกิดน้ำท่วมที่ขยายวงกว้าง ภัยแล้ง และการก่อการร้าย เป็นต้น อีกทั้ง การดำเนินงานในปัจจุบันต้องมีการบริหาร Supply Chain, การ Outsource, การผลิตและบริการแบบ LEAN, การขนส่งแบบ Just in Time (JIT)  และยังมีความท้าทายต่างๆ อาทิ เช่น การรับมือกับ Social Network การบริการ 24 ชั่วโมง และความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น หลักสูตรนี้ จึงนำเสนอหลักการและวิธีการเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00 • แนวคิดและความเป็นมาของการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และเหตุผลที่ต้องสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
• แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืน (2A, 2P, and 2R)
          • A1 : การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Anticipation)
          • A2 : การประเมิน (Assessment)

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00 • แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืน   (2A, 2P, and 2R)
          • P1 : การป้องกัน (Prevention)
          • P2 : การเตรียมการ (Preparation)
          • R1 : การตอบโต้ (Response)
          • R2 : การกลับคืนสู่การดำเนินการตามปกติ (Recovery)
          • สรุป และ ถามตอบ

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles