In-house Training

การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Implementation)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านการจัดการของ ISO ที่ได้รับความนิยมและนำไปฏิบัติอย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกเหนือจากการเขียนข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการตาม High Level Structure (HLS) แล้ว ISO 14001 ฉบับใหม่นี้ได้มุ่งเน้นในประเด็น

 • การบริหารสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management)
 • การนำองค์กร (Leadership)
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment)
 • สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
 • แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-cycle Thinking)

องค์กรต่างๆ ที่จะนำมาตรฐานไปใช้ ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำระบบเอกสารเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงระบบเอกสารที่มีอยู่เดิม และ/หรือ แสดงหลักฐานการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่นี้ ดังนั้นในระหว่างนี้ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะมีเวลาในการศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบเอกสาร และนำไปปฏิบัติ  ซึ่งเมื่อมาตรฐานประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะช่วยให้องค์กรใช้เวลาไม่มากนัก ในการปรับตัวให้สอดคล้องมาตรฐาน

หัวข้อการอบรม

 • ขั้นตอนและสถานะปัจจุบันของ ISO 14001:2015
 • การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004
 • ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้
 • ประเด็นหลักที่องค์รควรเตรียมการเพื่อรองรับ ISO 14001:2015

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 • ผู้บริหารรับทราบและเข้าใจในการสนับสนุน เพื่อผลักดันระบบฯ ให้ประสบความสำเร็จ
 • มีความเข้าใจในการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำ และปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles