In-house Training

การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI STANDARD

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

GRI STANDARD

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) เป็นหนึ่งในกระแสหลักของโลกที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบ GRI เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ดังนั้น รูปแบบการเปิดเผยผลการดำเนินในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน จึงอยู่ในรูปแบบรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ และสะท้อนแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งกรอบการรายงานความยั่งยืนฉบับแรกเรียกว่า G1 แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกรอบดังกล่าวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น จึงพัฒนาฉบับล่าสุดเป็น GRI Standards ซึ่งมีองค์กรทั่วโลกได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแล้วมากกว่า 5,000 แห่ง

วัตถุประสงค์ :

  • รู้ถึงประโยชน์ และความจำเป็นในการจัดทำรายงาน
  • เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ และจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
  • เพื่อให้รู้จักมาตรฐานรายงานความยั่งยืน GRI Standards

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

  • ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
  • ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานความยั่งยืน/ตัวแทนหน่วยงาน

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
• รู้จักรายงานความยั่งยืน
• รายงาน GRI Standards
• กิจกรรม
• ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

วันที่ 2 

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00 • ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
• กิจกรรมกลุ่ม
• Q & A

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 30,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 37,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles