In-house Training

การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ด้วยความเข้าใจ และความตระหนัก ถึงการดำเนินงานในด้านคุณภาพทำให้หลายๆ องค์กรได้นำเอามาตรฐาน ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้มาตรฐาน ISO 9001 ได้มีการดำเนินการปรับ Version ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการเป็นมาตรฐาน ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางแนวทาง ให้องค์กรมีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป  การทำความเข้าใจและการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ในองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2015

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและความตระหนักในเรื่องของคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของมาตรฐาน นิยามและแนวคิดที่ปรากฎในมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00 • แนวคิด และการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
• ความสำคัญ ความตระหนักในเรื่องของคุณภาพ และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
• ภาพรวมมาตรฐาน ISO 9001:2015
13.00-16.00 • ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015
• สรุปและทบทวน
• Q&A

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคา 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles