In-house Training

เสกสรร ปั้นแต่ง ไอเดีย อย่างมีคุณค่า (Idea Generation & Value Creation)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร พร้อมนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านการใช้งานสินค้าและบริการ การรับบริการ รวมถึงด้านจิตใจ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจในทุกมิติผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนได้มาจากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจลูกค้าออกแบบแนวคิดและสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ค้นหาสิ่งที่จะมานำเสนอให้ตรงใจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนกระทั่งสร้างช่องทางการรับรู้ สร้างให้เกิด Demand ในการซื้อขาย และการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่นอกจากจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สู่กระบวนการใหม่ๆ ด้วยการบูรณาการร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trends analysis technique, Empathy map, VOC และ Scamper แล้ว ยังมุ่งกระตุ้นให้เกิดแนวคิดมุมมองที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดไปสู่ Innovation Organization

วัตถุประสงค์   

  • เรียนรู้กระบวนการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ด้วยการปฏิบัติติจริง
  • แลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง
  • เรียนรู้และฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดด้านนวัตกรรม
  • เปิดโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างกลุ่มนวัตกรที่เข้มแข็งในองค์กร

 หัวข้อการอบรม : 

วันที่หนึ่ง

วันที่สอง

เสกสรรค์ : Ideate
ปั้น : Innovate
• ประเมินผู้เรียนตามรูปแบบการคิด
ปรับเปลี่ยนไอเดียด้วยความคิดสร้างสรรค์
• ค้นหาไอเดีย
สร้างความคิดริเริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้ม
ปรุงแต่งไอเดีย ให้โดนใจ
จากการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เรียนรู้เทคนิค Scamper & เครื่องมือช่วยสร้างไอเดีย
จากความกลัวของลูกค้น แต่ง : : Illuminate
จากความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญ • เรียนรู้
• เรียนรู้ แนวทางและฝึกปฎิบัติ สร้างตัวต้นแบบ
เทคนิค Brainstorming & Open Innovation ให้เกิดไอเดีย
 ทดสอบความเป็นไปได้ของผลงาน
เทคนิคการตั้งคำถาม ฟัง และสังเกตเพื่อสำรวจตลาด นำเสนอผลงานให้น่าสนใจ
  • ส่งเสริมไอเดีย
  ทำความเข้าใจแนวทางสร้างการยอมรับความแปลกใหม่

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 30,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 37,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวมเอกสารประกอบ 30 ชุด

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles