In-house Training

ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม (Leading Innovation)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 35,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 43,750 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ปัจจุบันผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรทราบดีว่าจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ “นวัตกรรม” จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ การที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถประสานสัมพันธ์เละสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยรวมไปในหนทางใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม จะนำมาซึ่งสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่ก้าวล้ำนำหน้าในที่สุด

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการ พยายามยกระดับความสามารถการแข่งขัน ไม่เพียงแต่การลดต้นทุนหรือเพิ่มคุณภาพสินค้าเท่านั้น หากแต่ต้องสร้างความโดดเด่นทั้งในด้านคุณค่า ความรวดเร็ว และความแตกต่าง เพื่อให้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นแต่และองค์กรต้องพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้มีความรู้ในการจัดการนวัตกรรมในองค์กร ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและบริการ กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า การออกแบบวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้แนวคิดใหม่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขันแบบก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจการทำงานของสมองรูปแบบและเทคนิควิธีการคิดที่ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน
  2. ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงความสามารถของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
  3. ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น
  4. ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

บุคลากรทั่วไปในองค์กร และผู้ที่สนใจในวิทยาการด้านนวัตกรรม

หัวข้อการอบรม

เวลา

กิจกรรม

09.00–10.30 – การทำงานของสมอง และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ (Brain and Thinking)
– การคิดด้วยสมอง 2 ซีก 4 รูปแบบ (Left Brain and Right Brain)
– เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) เพื่อปรับปรุงและยกระดับ ความสามารถ
10.45–12.00 – เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น
– Workshop – Left Brain Thinking Activity
– Case Examples หลากหลายตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์
– Workshop – Left Brain Thinking Activity
12.00–13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 – นวัตกรรม: นิยาม ความหมาย และประเภทของนวัตกรรม
– เทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีมาก่อน
– Case Examples หลากหลายตัวอย่างการทำธุรกิจวิธีใหม่
– (Business Model Innovation)
– Workshop – Creativity and Innovation
14.45–16.00 – เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับกระบวนการ
– Workshop – Technology Application
– Case Example การสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรนวัตกรรม

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
  • Flip Chart และปากกาเคมี
  • สายเสียง
  • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 43,750 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles