In-house Training

การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 25,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 31,250 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทวีคูณและเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นทุกวันทำให้ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป หลายองค์กรที่เคยเป็นผู้นำทางธุรกิจต้องล้มหายไป เมื่อพบกับธุรกิจรูปแบบใหม่ ดังนั้นองค์กรสมัยใหม่จึงต้องใช้แนวทางในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้า และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
  • เพื่อให้ทราบถึงหลักการการสร้างโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม

09.00-12.00

• หลักการ และแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
• ความสำคัญของโมเดลธุรกิจ
• หลักการและแนวคิดโมเดลธุรกิจ

13.00-16.00

• การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจจากอนาคต
• Workshop  การคาดการณ์แนวโน้มอนาคต
• Workshop  การวิเคราะห์โอกาสและกำหนดประเด็นกลยุทธ์
• วิธีการการออกแบบและสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
• Workshop การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคา 25,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 31,250 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถรับชมคลิปแนะนำหลักสูตรด้านล่างนี้


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles